Klaar voor de toekomst

– innovatieve oplossingen voor regenwater
– toekomstbestendig bouwen

Regenwater

Het regenwater in Binnenduin wordt middels waterpasserende verharding in de wegen en het openbaar groen zoveel mogelijk direct geïnfiltreerd in de bodem. Via een stelsel van drainageleidingen, wadi’s (soort greppels) en slootjes wordt het water afgevoerd naar achter gelegen gebieden. Regenwater afkomstig uit het duingebied wordt afgevoerd via een sloot gelegen op de grens van Binnenduin en de achtertuinen grenzend aan het plangebied achter de Creutzberglaan. Via de greppel aan de Bankenlaan wordt het water richting de Lunetten afgevoerd. Het regenwater dat in het gebied van Binnenduin valt wordt via de vijverpartij richting de Brederodelaan afgevoerd.

Particuliere eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de infiltratie van regenwater in de bodem dat op het dak en in de tuin valt. Het is dan van belang de tuin zo min mogelijk te verharden en/of aanvullende voorzieningen neer te leggen, zoals infiltratiekratten.

Woningen

De te bouwen woningen zullen minimaal voldoen aan de duurzaamheidsnormen die gelden op het moment dat de bouwvergunning wordt aangevraagd/verleend (Bouwbesluit). Bij de selectie van projectontwikkelaars en bij inschrijving voor vrije kavels scoort een plan hoger naarmate het duurzamer is.

Plannen die na 1 juli 2018 worden ingediend, moeten gasvrij zijn. Dat is conform de eisen van het Rijk en biedt kansen: met een overzichtelijke investering bij de bouw kan men immers de maandelijkse lasten voor verwarming flink inperken door bijvoorbeeld te kiezen voor een warmtepomp. Zonnepanelen kunnen ook helpen om de kosten van elektriciteit flink te beperken. Dergelijke toekomstbestendige afwegingen maak je gemakkelijker bij de bouw van een nieuwe woning, dan door achteraf te investeren.

Toekomstbestendig

Duurzaam en toekomstbestendig bouwen, de gemeente Beverwijk ziet hier een kans voor de kavels van project Binnenduin. Want zo worden de huizen die gebouwd worden niet alleen milieuvriendelijk, ook kunt u nu alvast de maatregelen nemen, die u anders in de nabije toekomst alsnog moet treffen.

In 2050 wil de overheid dat er geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden voor wonen en leven in Nederland, maar ook in heel Europa. Fossiele brandstoffen hebben ons veel gebracht, maar raken op en hebben een slechte invloed op het milieu. De crisis rond de gaswinning in Groningen maakt duidelijk dat we snel aardgasvrij moeten gaan bouwen en wonen, te beginnen met nieuwbouw.

Niet zo heel lang geleden, een jaar of vijftig, hebben we in Nederland kolen vervangen door aardgas om onze huizen te verwarmen. Vandaag de dag staan we wederom aan het begin van een energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal namelijk halverwege deze eeuw nog maar zeer beperkt zijn vanwege het veranderende klimaat, de bodemdaling in Groningen en het opraken van onze fossiele energiebronnen. Het zijn allemaal factoren die deze transitie niet alleen gewenst, maar ook onvermijdelijk maken.

Door all-electric en zonder gasaansluiting te bouwen sorteert u voor op de maatregelen die uiteindelijk door iedere inwoner van Nederland getroffen moeten worden.

Meer hierover kunt u lezen op de website van de Omgevingsdienst IJmond.

Waar haalt u dan uw warmte vandaan?

Koken, verwarmen en gebruiken van warm water moet van andere energiebronnen dan aardgas gaan komen. All-electric geeft daar een uitstekend alternatief voor. Er zijn diverse warmtebronnen te gebruiken om uw woning te verwarmen en warm tapwater te maken. Voorbeelden:

– Lucht-water warmtepomp (verwarming)
– Lucht-water warmte combipomp (verwarming + tapwater)
– Bodemwater warmtepomp (gesloten bodemsysteem)
– Bodemwater combiwarmtepomp bestaande uit verwarming + tapwater (gesloten bodemsysteem)

Deze warmtebronnen maken gebruik van de omgevingswarmte en zijn daarom duurzaam, zuinig en een goed alternatief voor de traditionele HR-ketel, CV-ketel of gaskachel. In combinatie met zonnepanelen op het dak van uw woning kunt u het netto energieverbruik en de energiekosten tot nul reduceren.

Voor deze maatregelen heeft u een gebruikersruimte van minimaal 0,5 m² en maximaal 2 m² nodig.

Meer informatie over aardgasvrij verwarmen én bovengenoemde alternatieven kunt u vinden bij het Duurzaam Bouwloket.

 

Wat zijn de meerkosten t.o.v. een traditionele centrale verwarming?

Bij een vrijstaande woning liggen de investeringskosten voor een warmtepomp t.o.v. een traditionele centrale verwarming tussen de € 8.000 – € 10.000 hoger. Daarentegen hoef je geen aansluitkosten en vastrecht voor je gasleiding te betalen. Vanuit het rijk is er ISDE subsidie beschikbaar voor zonnecollectoren en warmtepompen. Belangrijk is om voor 10-30 jaar een energieprestatiecontract voor de warmtepomp af te sluiten, de kosten zijn circa 20-35 €/maand, inclusief onderhoud, monitoring en indien nodig vervanging van de installaties. Als je de energie die je gebruikt zelf duurzaam opwekt, bijvoorbeeld door zonnepanelen, dan ben je uiteindelijk goedkoper uit (NOM = nul op de meter). Het terugverdienmodel bij een nieuwbouwwoning start direct.

Welke financiële tegemoetkoming is er?

Een aantal banken verstrekt een lagere rente voor de hypotheek van een woning als er duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast en een lagere Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) waarde wordt gehaald. De maximale extra groene lening bedraagt € 25.000,-. Informeer hierover bij uw hypotheekverstrekker of kijk op de energiesubsidiewijzer en/of de energiebespaarlening.

Uitleg termen en afkortingen

All-electric: een all-electric house of compleet elektrisch huis is een huis of woning dat volledig wordt bediend met elektriciteit (en zonnepanelen). Hierdoor heeft de woning geen gasaansluiting nodig.  Gas gebruiken we nu nog voor verwarming, warm water en koken. Een all-electric huis kan zelf (of voor een groot gedeelte) in zijn energiebehoefte voorzien. Natuurlijk is het geheel in eigen energiebehoefte voorzien beter dan voor een gedeelte. Dit is afhankelijk van uw duurzaamheidsambitie. Een all-electric huis is een moderne ontwikkeling ontstaan door (lokale) elektriciteit opwekking door bijvoorbeeld zonne-energie en zoeken naar oplossingen voor energie en duurzaamheidsvraagstukken.

EPC: Energie Prestatie Coëfficiënt wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik van een woning of een gebouw op jaarbasis, berekend volgens de Energieprestatienorm (NEN 7120), precies op nul uitkomt. Hoe beter je een woning maakt m.b.t. isolatie, ventilatie, installatie hoe minder energie je nodig hebt om de woning comfortabel warm te houden. De hoeveelheid energie die nodig is om de woning te verwarmen/koelen en energie nodig om tapwater te verwarmen wordt gewogen en uitgedrukt in een EPC cijfer.

BENG: Een bijna-energieneutrale woning of een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) heeft een EPC van bijna nul. Het beleid is er op gericht dat wettelijke energieprestatie-eisen per 1 januari 2020 zullen gelden, zodat nieuwe gebouwen en nieuwbouwwoningen bijna-energieneutraal zijn. De eisen worden echter niet meer in een EPC waarde uitgedrukt, maar in de zogenoemde BENG-eisen.

NOM: Nul op de Meter- een huis dat evenveel (of meer) energie opwekt dan het nodig heeft voor het huis en het huishouden. Zie ook NOM-keur. Meer informatie hierover is te vinden in de brochure van Nul op de Meter.

 

 

Meer informatie

Omgevingsdienst IJmond gaat graag met u in gesprek om u goed op weg te helpen, dit kan door contact op te nemen met telefoonnummer 0251-263863 of via email info@odijmond.nl. De adviseurs nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.