Skip to main content

Een woonwijk met 225 woningen

– waarin de sfeer van het voormalige tuindersgebied behouden blijft

Het project

Binnenduin is een gebied aan de westkant van Beverwijk, waar tot voor kort groente en fruit verbouwd werd. Dit voormalige tuindergebied heeft de gemeente bestemd voor een ruim opgezette, groene wijk met circa 225 woningen. Er komen merendeels koopwoningen in het wat duurdere segment, maar er zijn ook een aantal vrije kavels te verwerven.
Een belangrijk element is de blijvende beeldkwaliteit. Hierin wordt een link gelegd met de historie en het karakter van het tuindersgebied.

De openbare ruimte

De gemeente bouwt zelf geen woningen in Binnenduin, maar is wel verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare ruimte. Hierbij streven we naar een hoge kwaliteit. Veel groen, smalle wegen. Opvallende elementen zijn de slootjes en hagen, een herinnering aan het tuinderslandschap.

Buiten wonen in
Binnenduin

Kenmerkend voor Binnenduin is het kleinschalige landschappelijke karakter van het gebied, dat onder andere bestaat uit doorgaande groenstructuren zoals rellen met begeleidende windsingels. Een tweede kenmerk is de enigszins verborgen ligging achter de bestaande bebouwing, die zeer gevarieerd is en een grote variatie in kapvormen kent. Dit gegeven in combinatie met het bestemmingsplan is leidend geweest voor het beeldkwaliteitsplan Middenveld en Zuidelijk veld.

Binnenduin moet een duurzame en groene woonwijk worden. Een beeldkwaliteitsplan helpt om ontwikkelaars en architecten te inspireren. Er wordt niet gedetailleerd uitgelegd wat verlangd wordt. Het is aan de architect om de tuindershistorie te vertalen naar een groene woonwijk voor nu en later.

Het gebied Binnenduin kent
een rijke geschiedenis

De natuurlijke verschillen tussen de duinen, de strandwal en de strandvlakte hebben een grote invloed gehad op de ontwikkeling ervan. In de loop der eeuwen is een landschap ontstaan met een geheel eigen karakter en een grote ecologische rijkdom. De ordening van de verschillende functies in het landschap zorgt voor samenhang en herkenbaarheid. Oude wegen, waterlopen en perceelsgrenzen vormen een karakteristiek patroon van lijnen en verbindingen die zowel evenwijdig aan de kust lopen als dwars daarop. De tuinderscultuur geeft het gebied zijn huidige karakter.

Planbeschrijving

Binnenduin bestaat uit het Noordelijk Veld, het Middenveld en het Zuidelijk Veld. Dwars door het gebied lopen de Annie Palmenlaan, die aansluit op de Plantage, en de Kennemerlandrecht, die in het zuiden uitkomt op de Baljuwslaan. De overgang van het Middenveld naar het Zuidelijk Veld ligt rond de centrale waterpartij. Aan deze waterpartij komen woningen en aan de oostkant staat de Montessorischool.

Het plan bestaat voornamelijk uit rijwoningen, twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. Het merendeel is koopwoning; er komt geen sociale huur.

Het Noordelijk Veld ligt ten noorden van de Bankenlaan en is klaar. Als gevolg van de crisis is het woningbouwprogramma hier aangepast. Er zijn meer woningen in een rij gebouwd dan vrijstaande woningen. De openbare ruimte is wel op het bedoelde kwaliteitsniveau aangelegd en de Bankenlaan is heringericht; een kleine aanpassing zal nog volgen.

Het Middenveld wordt nu gerealiseerd. De woningen aan de Marco Bakkerstraat. Rita Hovinkstraat en Jan van de Schoorstraat zijn opgeleverd.

Aan het begin van de Annie Palmenlaan en aan de Bankenlaan zijn vrije kavels bebouwd. Alle kavels zijn verkocht en de woningen zijn gebouwd en bewoond. Op korte termijn komen enkele bouwlocaties voor projectontwikkelaars middels inschrijving op de markt.

Als de ontwikkeling van het Middelveld klaar is, volgt de ontwikkeling van het Zuidelijk Veld. Binnenduin is in ca. 2023 gereed als de vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen in het Zuidelijk Veld gebouwd zijn en de aansluiting van de Kennemerlandrecht op de Baljuwslaan aangelegd is.

Bijzonder kenmerk van het plan is dat het regenwater niet wordt afgevoerd via het rioolstelsel. Uitgangspunt is het regenwater te infiltreren in de bodem. Dit geldt voor regenwater dat op daken en tuinen valt, en regenwater dat in de openbare ruimte valt. Via rellen (greppels) wordt overtollig regenwater uit de omgeving opgevangen en verzameld in de centrale waterpartij. Afhankelijk van de hoeveelheid regenwater en de infiltratie varieert het waterniveau in deze waterpartij.

Vanwege de gewenste infiltratie krijgen huiseigenaren het advies hun tuin groen te houden en zo beperkt mogelijk te bestraten.

Infrastructuur

U bereikt Binnenduin vanuit de Plantage; deze laan gaat over in de Annie Palmenlaan, de belangrijkste toegangsweg tot Binnenduin. In het Zuidelijk Veld gaat deze Kennemerlandrecht heten. Deze sluit in de toekomst aan op de bestaande Baljuwslaan.

De openbare ruimte rondom de hoofdontsluitingsweg heeft een open, parkachtig karakter. Hier staan enkele bomen en kleine boomgroepen. Het einde van de Plantage wordt de hoofdentree van Binnenduin en krijgt daarom dezelfde groene uitstraling als de Annie Palmenlaan.

Parkeren

In het plan zijn diverse parkeermogelijkheden opgenomen. Doelstelling is om de groene uitstraling te waarborgen. Daarom zullen er zo min mogelijk auto’s in het zicht komen en komen er geen parkeerplaatsen aan de Annie Palmenlaan. In het Zuidelijk Veld worden wel parkeervakken langs de Kennemerlandrecht aangelegd.

Fiets- en voetgangersverkeer

Centraal door het Noordelijk en Middenveld loopt een vrijliggend fietspad. Het fietspad verbindt het plangebied met het recreatieve fietspadennetwerk. In het Zuidelijk Veld sluit het fietspad aan op de toekomstige Kennemerlandrecht.