In 3 fases naar buiten wonen in Binnenduin

– het Noordelijk Veld, het Middenveld en het Zuidelijk Veld

Noordelijk Veld

De definitieve inrichting van de openbare ruimte ten noorden van de Bankenlaan is klaar. Er komen nog enkele verkeersremmende maatregelen in de Bankenlaan.

Middenveld

Werkzaamheden bouwrijp maken

De ontwikkeling van Middenveld is volop aan de gang. De Annie Palmenlaan is als bouwweg aangelegd. Inmiddels zijn de Marco Bakkerstraat en de Rita Hovinkstraat bouwrijp gemaakt.
Ook de watergangen en waterberging zijn volop in ontwikkeling. Onder de bouwweg zijn het vuilwaterriool en het drainagesysteem voor verwerking van het hemelwater aangelegd. De watergangen worden in fasen gegraven. Dit gebeurt in afstemming met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De kabels en leidingen komen onder de (toekomstige) voetpaden te liggen.
Als de openbare ruimte definitief ingericht wordt, vervangen we de tijdelijke verlichting door definitieve lichtmasten.

Woonrijp maken

De eerste woningen aan de Jan van der Schoorstraat zijn klaar. De gemeente heeft inmiddels de openbare ruimte ingericht met een trottoir langs de woningen,  waterdoorlatende verharding op de weg en parkeervakken.

Het groen wordt in oktober/november 2018 geplant.

Zuidelijk Veld

De ontwikkeling van de eerste fase van het Zuidelijk Veld is onlangs begonnen. Langs de Brederodelaan 8 t/m 32 is beschoeiing aangelegd. Verder wordt de omgeving opgeschoond zodat de bouwweg aangelegd kan worden.